Betingelser i Nettbutikken

1. Handel i nettbutikken
All handle i nettbutikken skjer på kundens eget ansvar. Bowltech Norway AS tar ikke ansvar for at dere som kunde har bestillt riktige produkter. All handel skjer i forhold til Kjøpsloven om ikke annet er angitt. Virksomheten skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere avvik, jfr. Lov om kjøp (kjøpsloven). Se punkt 11. Reklamasjon.

2. Anvendelse
Disse salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alle salg fra Bowltech Norway AS, såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom.

3. Kunder
Bowltech Norway AS selger kun til Virksomheter med org.nr registrert i Brønnøysundregisteret. Bowltech Norway AS forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

4. Produktinformasjon
Alle oppgaver og data som finnes i Bowltech Norway AS produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt varsel.

5. Priser
Varer innkjøpt i valuta er prissatt etter dagens valutakurs. Dersom prisen endres +/- 2 % fra ordredato, eventuelt ordrebekreftelse, forbeholder Bowltech Norway AS seg retten til å korrigere listeprisen tilsvarende. Alle priser er oppgitt eks. mva, miljøgebyrer og ex-works Bowltechs lager.

6. Levering/Risikoovergang
Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig på Bowltechs lager, effektueres omgående. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om dette, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på Virksomheten når varen blir overgitt til fraktfører. Dette anses som levering.

7. Returer
Varer kan kun returneres etter avtale med personal hos Bowltech. Alle varer som returneres må sendes med fraktleverandør som har forsikring og kunden er ansvarlig for fraktkostnadene med mindre annet er avtalt. Pakker som er sendt til oss på oppkrav blir ikke løst ut. Sammen med retur skal en kopi av fakturaen og utfylt returskjema, hvor grunnen til returen er nøye beskrevet, vedlegges forsendelsen.

8. Betaling/Morarenter
Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder Bowltech Norway AS seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot kontant betaling.

9. Salgspant – Eiendomsrett
Bowltech Norway AS forbeholder seg salgspant i alle produkter som er beregnet på videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

10. Garantier
Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes Virksomheten eller forhold på hans side, har Bowltech Norway AS ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Bowltech Norway AS foretar retting eller omlevering, kan ikke Virksomheten gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

11. Reklamasjon
Virksomheten forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Virksomheten skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik, jfr. Lov om kjøp (kjøpsloven).

12. Erstatningsansvar
Bowltech Norway AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Bowltech Norway AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

13. Force Majeure
Er Bowltech Norway AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering i henhold til pkt. 9 foran, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt herunder hos Bowltech Norway AS eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den, så som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige restriksjoner så vel nasjonalt som internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Bowltech Norway AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den mangelfulle varens kjøpesum.

14. Eksport
Bedrifter forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.

15. Tvister
Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 - voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann.